Walne zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

2014-04-11


Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy (85-746), przy ul. Towarowej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 8 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2014-04-11 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2014-04-11 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2014.pdf

Pobierz plik: 2014-04-11 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf

Pobierz plik: 2014-04-11 - Rotopino - Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: 2014-04-11 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw - projekt.pdf

Pobierz plik: 2014-04-11 - Wydruk potwierdzenia wysłania raportu do KNF.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

2013-04-17


13 maja 2013 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Pobierz plik: 2013-04-17 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ROTOPINO.PL S.A., które odbyło się 12 czerwca 2012 r.

2012-06-12Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r:
- OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 4.111.127 akcji, dającymi prawo do 4.111.127 głosów, stanowiącymi 41,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 41,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.
- TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 5.410.640 akcji, dającymi prawo do 5.410.640 głosów, stanowiącymi 54,1 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 54,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2012-06-12


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Załączniki:
Uchwały ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: zal_7896012.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2012-05-15


Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2012 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika 12.06.pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach 12.06.2012.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pl S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw 12.06.pdf

Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia ze spółką Narzedzia.pl S.A.

2011-10-31Niniejszym, Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. czyniąc zadość wymaganiom art. 504 § 1 ksh, w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu NWZA Spółki, opublikowanego w dniu 13 października 2011 roku, informuje o zwołaniu na dzień 14 listopada 2011 roku o godz. 10.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: MARKETEO DRUGIE ogłoszenie o zwołaniu WZA 31.10.2011.pdf

Pobierz plik: MARKETEO formularz do głosowania przez pełnomocnika 14.11.2011.pdf

Pobierz plik: MARKETEO projekty uchwał WZA 14.11.2011.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2011-10-13


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 listopada 2011 roku o godz. 10.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

Pobierz plik: Informacja o akcjach w dniu 13.10.2011 r..pdf

Pobierz plik: MARKETEO formularz do głosowania przez pełnomocnika 14.11.2011.pdf

Pobierz plik: MARKETEO ogłoszenie o zwołaniu WZA 14.11.2011.pdf

Pobierz plik: MARKETEO projekty uchwał WZA 14.11.2011.pdf

Pobierz plik: Plan połączenia.pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

2011-09-14


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał
oraz tekstem jednolitym Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: STATUT 13.09.2011.pdf

Pobierz plik: Uchwały NWZA z dnia 13.09.2011 r.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2011-08-18


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Opinia zarządu do uchwały o wyłączeniu prawa poboru.pdf

Pobierz plik: Projekt tekstu jednolitego Statutu.pdf

Pobierz plik: Projekty Uchwał WZA MARKETEO COM SA 13.09.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo com.pdf

Informacja o akcjach

2011-08-18


Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku

2011-07-01


Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku:

OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

2011-07-01


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Uchwały podjęte przez ZWA MARKETEO.COM S.A.pdf

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2011-07-01


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Ryszard Zawieruszyński. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys zostanie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2011-06-03


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2011 roku o godz. 15.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika wraz z wzorami pełnomocnictw oraz informację o ogólnej liczbie akcji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2010-12-16


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys zostanie zamieszczony na stronie internatowej w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2010-12-16


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Od 08.1990 do 03.1994 pracował jako konstruktor w firmie projektowej BISPOMASZ w Bydgoszczy.
Od 04.1994 prowadzi własną działalność godspodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą różnych produktów finansowych.
Prowadzona działalność gospodarcza, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej. Nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest dłużnikiem zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15 grudnia 2010 r.

2010-12-15


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 r:

1. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.788.194 szt. akcji, dającymi prawo do 1.788.194 głosów, stanowiącymi 25,01 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 25,01 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

2010-12-15


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: AN 6089-2010 NZWA.pdf

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15.12.2010 r.

2010-12-10


Raport ESPI
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje do wiadomości Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2010 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pobierz plik: Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.pdf

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza

2010-11-29


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, następujących spraw:
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2.Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).
Do proponowanej wyżej zmiany w porządku obrad dołączono projekty uchwał ww. sprawach.
Powyższe żądanie zostało złożone zgodnie z warunkami określonymi w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a więc ulega uwzględnieniu w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku, który został ogłoszony w raporcie bieżącym EBI 32/2010.
W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść uzupełnionego porządku obrad, projekty wszystkich uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictw oraz informację w przedmiocie projektowanej zmiany w Statucie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Informacja o proponowanych zmianach Statutu.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2010-11-19


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

2010-07-01


Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Pobierz plik: Protokół ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2010-06-17


Pobierz plik: RN2009.pdf

Informacja o akcjach

2010-06-04


Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

2010-06-04


Pobierz plik: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2010-06-04


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektem zmiany Statutu, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu,
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

MARKETEO.COM S.A. Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 22 czerwca 2009 r.

2009-06-23


Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę: Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu,
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu

Pobierz plik: Uchwały z dnia 22.06.2009.pdf

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku

2009-06-14


Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Pobierz plik: MARKETEO COM PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2009 Projekt.pdf

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2009-05-19


Pobierz plik: Zmiana-terminu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-MARKETEO.COM-S.A.-2009.05.19.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKETEO.COM S.A.

2009-05-08


Pobierz plik: Zwołanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-MARKETEO.COM-S.A.-2009.05.08.pdf

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.